20 Jaar Garantie

Gratis Verzending

Handgemaakt in Nederland

Maatwerk Mogelijk

20 Jaar Garantie
Gratis Verzending
Handgemaakt in Nederland
Maatwerk mogelijk

CONSUMENTENVOORWAARDEN METAALUNIE

Algemene Consumentenvoorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als Consumentenvoorwaarden Metaalunie, gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, op 1 oktober 2022. Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein. ©Koninklijke Metaalunie 

Artikel 1: Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. De ondernemer: het lid van Koninklijke Metaalunie.

b. De consument: iedere natuurlijke persoon die – niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf – een overeenkomst aangaat met de ondernemer.

c. De uitvoering van een werk: de overeenkomst waarbij de ondernemer tegen betaling werkzaamheden uitvoert en daarbij eventueel zaken levert.

d. De koop: de overeenkomst waarbij de ondernemer uitsluitend één of meerdere zaken levert en de consument daarvoor een prijs in geld betaalt.

e. Meerwerk: werkzaamheden en zaken die de consument wenst toe te voegen aan het overeengekomen werk en die leiden tot bijbetaling boven op de overeengekomen prijs.

f. Minderwerk: werkzaamheden en zaken die de consument van het overeengekomen werk wenst weg te laten en die leiden tot vermindering van de overeengekomen prijs.

g. Koninklijke Metaalunie: Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die de ondernemer de consument doet en op alle overeenkomsten die hij sluit met de consument tot het leveren van zaken, het uitvoeren van werkzaamheden of een combinatie daarvan.

2.2 Bij strijd tussen de inhoud van de overeenkomst die de ondernemer met de consument heeft gesloten en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.

2.3 Uitsluitend Metaalunieleden mogen deze voorwaarden gebruiken.

 

Artikel 3: Het aanbod

3.1 Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer heeft het recht zijn aanbod te herroepen tot twee werkdagen nadat de aanvaarding hem heeft bereikt.

3.2 De ondernemer brengt een aanbod, dat naar verwachting een bedrag van € 500,00 te boven zal gaan schriftelijk of elektronisch uit, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

3.3 Het aanbod bevat een omschrijving van de te leveren zaak of zaken, de te verrichten werkzaamheden of allebei. Het aanbod dient voldoende gedetailleerd te zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

3.4 In het geval van uitvoering van een werk vermeldt het aanbod ook het tijdstip waarop of de periode waarin met het werk kan worden begonnen, bevat het een aanduiding van de duur van het werk en een vaste of vermoedelijke datum van oplevering.

3.5 In het geval van uitvoering van een werk geeft het aanbod bovendien inzicht in de prijs van de materialen en in de methode die wordt gebruikt om de prijs te bepalen, waarbij de keuze bestaat uit een ‘aanneemsom’ of ‘regie’: a. Bij de keuze voor een aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor het werk zal worden verricht. b. Bij de keuze voor regie verstrekt de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren, zoals o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen. De ondernemer kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs, tenzij dat in de gegeven omstandigheden naar het oordeel van de ondernemer in redelijkheid niet mogelijk is.

Artikel 4: Geheimhouding

4.1 Alle informatie die de ondernemer aan de consument verstrekt of uit zijn naam laat verstrekken (zoals aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en knowhow) van welke aard en in welke vorm dan ook, is vertrouwelijk. De consument zal deze informatie niet gebruiken voor een ander doel dan ter uitvoering van de overeenkomst.

4.2 De consument zal de informatie genoemd in lid 1 van dit artikel niet openbaar maken of vermenigvuldigen.

4.3 Als de consument een verplichting genoemd in lid 1 en 2 van dit artikel schendt, is hij per overtreding een direct opeisbare boete verschuldigd van € 500,-. De ondernemer kan deze boete vorderen naast schadevergoeding op grond van de wet.

4.4 De consument moet de informatie genoemd in lid 1 van dit artikel op eerste verzoek, binnen de termijn die de opdrachtnemer daarvoor heeft gesteld, naar keuze van de opdrachtnemer, retourneren of vernietigen. Bij overtreding van deze bepaling is de consument aan de opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 75,- per dag. De ondernemer kan deze boete vorderen naast schadevergoeding op grond van de wet.

 

Artikel 5: Aanvaarding van het aanbod

5.1 De consument aanvaardt het aanbod van de ondernemer bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg. 5.2 In geval van elektronische aanvaarding door de consument bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding aan de consument. Als de consument het aanbod van de ondernemer mondeling aanvaardt, bevestigt de ondernemer de aanvaarding bij voorkeur schriftelijk of elektronisch.

Artikel 6: Verplichtingen van de ondernemer bij de uitvoering van een werk

6.1 De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. Het werk wordt verricht binnen de werktijden die voor de ondernemer gebruikelijk zijn, tenzij anders overeengekomen.

6.2 De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de wettelijke voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

 

Artikel 7: Waarschuwingsplicht van de ondernemer

7.1 De ondernemer zal de consument wijzen op de volgende gebreken en onjuistheden: a. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden. b. onjuistheden in de door de consument verlangde werkwijzen en constructies. c. gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht. d. gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld. e. onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens.

7.2 De waarschuwingsplicht uit het vorige lid geldt alleen als de gebreken en onjuistheden voor de ondernemer redelijkerwijs kenbaar zijn, zij voor de uitvoering van de overeenkomst relevant zijn, zij zich voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan de ondernemer openbaren en de ondernemer ten aanzien van deze gebreken en onjuistheden deskundig moet worden geacht.

 

Artikel 8: Schade die voor risico van de consument komt

8.1 De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door: a. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden. b. onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen. c. gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht. d. gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld. e. onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens.

8.2 Bovenstaande neemt niet weg dat de ondernemer verplicht is de consument te waarschuwen op grond van artikel 7.

 

Artikel 9: Verplichtingen van de consument bij de uitvoering van een werk

9.1 De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten.

9.2 De consument zorgt ervoor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de goedkeuringen en gegevens die voor het werk benodigd zijn (zoals vergunningen en ontheffingen).

9.3 De consument verschaft de ondernemer de aansluitingsmogelijkheden die hem voor energie, water en internet ter beschikking staan en die nodig zijn voor het werk. De kosten van elektriciteit, gas, water en internet komen voor rekening van de consument.

9.4 De consument dient ervoor te zorgen dat wanneer derden werkzaamheden uitvoeren of zaken leveren, die niet tot het werk van de ondernemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Ontstaat er toch vertraging, dan dient de consument de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.

9.5 Wanneer de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in de leden 1 tot en met 4 van dit artikel, dient de consument de schade en kosten die daarmee verband houden aan de ondernemer te vergoeden, als deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 10: Afnameplicht

De consument is verplicht na afloop van de levertijd of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp is of zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats feitelijk af te nemen. De consument dient kosteloos alle medewerking te verlenen om de ondernemer tot aflevering in staat te stellen. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van de consument opgeslagen.

 

Artikel 11: Richtprijs, meer- en minderwerk

11.1 Als partijen een aanneemsom zijn overeengekomen, kan de consument de ondernemer verzoeken om meer- of minderwerk nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Als de ondernemer het meer- of minderwerk accepteert, mag hij de datum van oplevering als bedoeld in artikel 3 lid 4 verlengen met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het werk te verrichten.

11.2 Wanneer de ondernemer een richtprijs heeft opgegeven, mag deze met maximaal 10% worden overschreden, tenzij de ondernemer de consument zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor een overschrijding, om de consument de gelegenheid te geven het werk alsnog te beperken of vereenvoudigen. De ondernemer zal hieraan binnen de grenzen van het redelijke moeten meewerken.

11.3 Als de consument de ondernemer om meerwerk heeft verzocht, kan de ondernemer alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, als hij de consument tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument dit zelf al had moeten begrijpen.

11.4 De ondernemer en de consument komen meer- of minderwerk voor een totaalbedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk vooraf schriftelijk overeen, tenzij sprake is van spoedeisende omstandigheden.

11.5 Ondanks het ontbreken van een schriftelijke opdracht kan de consument of de ondernemer aanspraak hebben op verrekening van meer- of minderwerk. Het bewijs van het meer- of minderwerk rust in dat geval op degene die de aanspraak maakt.

 

Artikel 12: Prijswijzigingen

12.1 Als de ondernemer met de consument een op- of aflevertermijn is overeengekomen van niet meer dan 3 maanden en er is na het sluiten van de overeenkomst sprake van een stijging van kostprijsbepalende factoren, dan heeft de ondernemer het recht de prijs te verhogen. Verhoogt de ondernemer de prijs, dan heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden.

12.2 Als de ondernemer met de consument een op- of aflevertermijn is overeengekomen van meer dan 3 maanden en er is na het sluiten van de overeenkomst sprake van een stijging van kostprijsbepalende factoren, dan heeft de ondernemer het recht de prijs te verhogen. Verhoogt de ondernemer de prijs, dan heeft de consument niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

12.3 De consument heeft bij ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in lid 1 van dit artikel geen recht op vergoeding van eventuele schade.

 

Artikel 13: Oplevering en risico-overgang bij uitvoering van een werk

13.1 Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en de consument het werk heeft aanvaard.

13.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer: – uiterlijk 14 dagen zijn verstreken nadat de ondernemer schriftelijk of elektronisch aan de consument heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden, tenzij de consument binnen die periode het werk schriftelijk gemotiveerd afkeurt; – de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd. – de consument het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken en/of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die de ingebruikname van het werk niet in de weg staan. De ondernemer is gehouden de gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen of de onderdelen na te leveren.

13.3 Na oplevering is het werk voor risico van de consument.

 

Artikel 14: Aflevertermijn en risico-overgang bij koop

14.1 De ondernemer levert de zaken uiterlijk binnen dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst af. Partijen kunnen hierover andere afspraken maken.

14.2 Wanneer de ondernemer de zaak bij de consument bezorgt of laat bezorgen, is de zaak voor risico van de consument zodra de consument of iemand anders die hij heeft aangewezen en die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen.

14.3 Wanneer de consument een vervoerder heeft aangewezen en de ondernemer de keuze voor deze vervoerder zelf niet aanbiedt, gaat het risico over op de consument zodra de vervoerder de zaak heeft ontvangen.

 

Artikel 15: Opleverdossier

De ondernemer is niet verplicht om voor het werk dat hij uitvoert een opleverdossier aan de consument te overleggen als bedoeld in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Partijen kunnen hierover andere afspraken maken.


Artikel 16: Overmacht

16.1 Is nakoming van een verplichting uit de overeenkomst voor één van de partijen tijdelijk onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan heeft deze partij het recht voor die periode de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

16.2 Is nakoming van een verplichting uit de overeenkomst voor één van de partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de overeenkomst te ontbinden tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

 


Artikel 17: Betaling

17.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van de ondernemer of op een door de ondernemer aan te wijzen rekening.

17.2 Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. Als betaling in termijnen is overeengekomen en de ondernemer zijn verplichting tot voortzetting van de levering/het uit te voeren werk niet nakomt, heeft de consument de bevoegdheid de termijnbetaling op te schorten.

17.3 Bij koop heeft de ondernemer het recht de consument tot vooruitbetaling te verplichten van maximaal 50% van de prijs.

 

Artikel 18: De eindafrekening

18.1 In het geval van een werk dient de ondernemer binnen een redelijke termijn na de oplevering bij de consument de eindafrekening in.

18.2 Zijn partijen een aanneemsom overeengekomen, dan bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.

18.3 Zijn partijen overeengekomen dat op regiebasis wordt gewerkt, dan bevat de eindafrekening een specificatie van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven en van de overige kosten.

18.4 Tenzij sprake is van contante betaling vindt betaling van de eindafrekening plaats binnen veertien dagen na factuurdatum.

 

Artikel 19: Niet-tijdige betaling

19.1 Als de consument niet tijdig betaalt, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

19.2 Wanneer betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente bedoeld in artikel 6:119 BW.


19.3 Na het verstrijken van de betalingstermijn zendt de ondernemer de consument een kosteloze betalingsherinnering. In deze betalingsherinnering vermeldt de ondernemer dat de consument de gelegenheid heeft alsnog binnen veertien dagen vanaf de dag nadat de betalingsherinnering is bezorgd te betalen en welk bedrag aan incassokosten de consument zal zijn verschuldigd als (volledige) betaling binnen die periode achterwege blijft. De hoogte van de incassokosten dient in overeenstemming te zijn met het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”.

 

Artikel 20: Opschorten

Als de consument zijn verplichtingen niet nakomt, is de ondernemer gerechtigd een evenredig deel van zijn daartegenover staande verplichtingen op te schorten. De ondernemer mag dit alleen doen als hij de consument schriftelijk of elektronisch heeft gesommeerd alsnog zijn verplichtingen na te komen. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van de ondernemer op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.

 

Artikel 21: Eigendomsvoorbehoud

De ondernemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang de consument: a. niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met de ondernemer; b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

 

Artikel 22: Rechten van intellectuele eigendom

22.1 De ondernemer wordt aangemerkt als respectievelijk maker, ontwerper of uitvinder van de werken, modellen of vindingen die in het kader van de overeenkomst tot stand zijn gebracht. De ondernemer heeft daarom het exclusieve recht een octrooi, merk of model aan te vragen.

22.2 De ondernemer draagt bij de uitvoering van de overeenkomst geen intellectuele eigendomsrechten over aan de consument.

22.3 Wanneer de door de ondernemer te leveren prestatie (mede) bestaat uit de levering van computerprogrammatuur, wordt de broncode niet aan de consument overgedragen. De consument verkrijgt uitsluitend ten behoeve van het normaal gebruik en behoorlijke werking van de zaak een niet-exclusieve, wereldwijde en eeuwigdurende gebruikerslicentie op de computerprogrammatuur. Het is de consument niet toegestaan om de licentie over te dragen of om een sublicentie af te geven. Bij verkoop van de zaak door de consument aan een derde, gaat de licentie automatisch over op de verkrijger van de zaak.

 

Artikel 23: De klachtplicht

23.1 De consument dient gebreken binnen bekwame tijd nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken aan de ondernemer te melden. Bij koop moet de melding gebeuren binnen bekwame tijd na de ontdekking, waarbij een melding binnen een termijn van twee maanden na ontdekking tijdig is.

23.2 De melding als bedoeld in het eerste lid wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch uitgebracht.

 

Artikel 24: Beantwoording van geleverde zaken aan overeenkomst en garantie

24.1 De ondernemer is verplicht een zaak te leveren die voldoet aan het bepaalde in de overeenkomst. Daarnaast moet de zaak: a. geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor zaken van hetzelfde type gewoonlijk worden gebruikt; b. indien van toepassing: overeenkomen met een monster of model dat de ondernemer voor aankoop aan de consument ter beschikking heeft gesteld; c. worden geleverd met de toebehoren die de consument redelijkerwijs mag verwachten, en d. de hoeveelheid hebben en de kenmerken bezitten die voor hetzelfde type zaken normaal zijn en die de consument redelijkerwijs mag verwachten gelet op de aard van de zaak; tenzij partijen rechtsgeldig zijn overeengekomen dat de zaak afwijkt van de hierboven onder a t/m d genoemde eisen.

24.2 Openbaart zich binnen 1 jaar na oplevering (als bedoeld in artikel 13 van deze voorwaarden) of na aflevering (als bedoeld in artikel 14 van deze voorwaarden) een afwijking van hetgeen is overeengekomen, dan wordt vermoed dat de geleverde zaak bij op- of aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. In dat geval zal de ondernemer het gebrek kosteloos verhelpen, tenzij hij kan aantonen dat de geleverde zaak ten tijde van de op- of aflevering wel aan de overeenkomst beantwoordde. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde periode voor eventuele gebreken aansprakelijk kan zijn op grond van de wet.

24.3 De garantie zoals bedoeld in lid 2 vervalt, als: − gebreken het gevolg zijn van normale slijtage; − gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de consument of zijn rechtsopvolger, of door van buiten komende oorzaken; − gebreken het gevolg zijn van niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; − gebreken het gevolg zijn van installatie, montage, wijziging of reparatie door de consument of door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer.

 

Artikel 25: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

25.1 Het Nederlands recht is van toepassing.

25.2 Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de woonplaats van de consument neemt kennis van geschillen tussen de consument en de ondernemer, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.